Ga naar hoofdinhoud
 • Achteraf betalen mogelijk
 • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
 • Gratis verzending v.a. 89,-
 • Zakelijk via factuur

Privacy

Privacy & cookies

Preventiebox, onderdeel van Vastgoed Onderhoudsgroep, respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Preventiebox worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.preventiebox.nl (hierna aangeduid als ‘de website’). Preventiebox acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Preventiebox zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Preventiebox verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Preventiebox, zoals bij:

 • Het aangaan van een overeenkomst met Preventiebox met betrekking tot de levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
 • Mailcontact;
 • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
 • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Preventiebox verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy. Indien u voor bijvoorbeeld vragen persoonsgegevens aan Preventiebox verstrekt, worden deze door Preventiebox uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen en indien u een overeenkomst met Preventiebox hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Preventiebox gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf die in opdracht van Preventiebox de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor uw bestelling verricht.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Preventiebox de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Preventiebox gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Preventiebox persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Preventiebox of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Preventiebox, om de website en e-mailvoorzieningen van Preventiebox te kunnen exploiteren, de exploitant van de door Preventiebox gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Preventiebox te kunnen verzorgen. In dat kader maakt Preventiebox voorts nu of in de toekomst gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Preventiebox                                          noodzakelijk is. Ook werkt Preventiebox samen met een externe websitebeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Preventiebox slaat uw persoonsgegevens op in Nederland, althans binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Preventiebox verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Preventiebox daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Preventiebox er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Preventiebox zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Preventiebox toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Preventiebox persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Preventiebox zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Preventiebox vallen, evenals door Preventiebox ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Preventiebox de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Preventiebox de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Preventiebox, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Preventiebox gebruikt

Preventiebox gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Preventiebox gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Preventiebox gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Preventiebox te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Preventiebox een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Preventiebox verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Preventiebox slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Preventiebox legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Preventiebox, kunt u contact opnemen met Preventiebox. Preventiebox helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Preventiebox of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Preventiebox
Binnenweg 4
7558 BC Hengelo
E-mailadres: info@preventiebox.nl

 • Achteraf betalen mogelijk
 • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
 • Gratis verzending v.a. 89,-
 • Zakelijk via factuur
De waardering van preventiebox.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 715 reviews.
×
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.